BẢN TƯỜNG TRÌNH THỰC HÀNH HÓA HỌC

Lượt xem:

Đọc bài viết

TRƯỜNG  THCS 719

HỌ VÀ TÊN : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .LỚP :. . .A. . .                                   NHÓM:……………………………………

BÀI TƯỜNG TRÌNH THỰC HÀNH

TÊN BÀI HỌC :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

THÍ NGHIỆM CÁCH TIẾN HÀNH HIỆN TƯỢNG GIẢI THÍCH – VIẾT PTHH (Nếu có) GHI CHÚ